image_pdfimage_print

Υπογράφηκε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους συντάκτες των εφημερίδων και κατατέθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης για να κηρυχθεί υποχρεωτικά εκτελεστή.
Η ΣΣΕ είναι διετής και ισχύει από 1/1/2006 έως 31/12/2007 και προβλέπει:
Αύξηση αποδοχών.
• Αύξηση των βασικών μηνιαίων μισθών που είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2005 κατά 6% για το 2006 και επί των αποδοχών που θα διαμορφωθούν την 31/12/2006 αύξηση 6%.
• Την αύξηση θα πάρουν ΟΛΟΙ οι συντάκτες μέλη και μη μέλη της Ένωσης αναδρομικά από 1/1/2006 στους βασικούς μισθούς.
• Στην περίπτωση που αποδοχές μελών υπερβαίνουν τους βασικούς αυτές αυξάνονται επίσης κατά 6% μέχρι του ποσού των 2.581 ΕΥΡΩ για το 2006 και των 2.736 ΕΥΡΩ για το 2007. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται αριθμητική αύξηση 154,87 ΕΥΡΩ και 164,16 ΕΥΡΩ αντιστοίχως τον μήνα.
Εφαρμογή ρήτρας πληθωρισμού.
• Την εφαρμογή ρήτρας πληθωρισμού για όλους τους μισθούς. Έτσι εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2006 προσαυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες υπερβεί το 6%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντίστοιχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2006 προσαυξάνει από 1.1.2007 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2007.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας.
• Αναγνωρίζεται και προσμετράται, για την ένταξη στα κλιμάκια της ΣΣΕ και η προϋπηρεσία σε ένθετα εφημερίδων, μόνο για την εφημερίδα στην οποία εντίθενται, σε αθλητικά ή γυναικεία περιοδικά αλλά μόνο εφ’ όσον ο συντάκτης απασχολείται σε εφημερίδα με θέματα ταυτόσημα με τα των ανωτέρω περιοδικών.
Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις η προϋπηρεσία υπολογίζεται εφ’ όσον δεν διανύθηκε παράλληλα με άλλη που ήδη λαμβάνεται υπόψη και εφ’ όσον καταβλήθηκαν εισφορές στο ΤΑΙΣΥΤ.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με βάση βεβαίωση της επιχείρησης της εφημερίδας ή του περιοδικού που εργαζόταν, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του συντάκτη και τα θέματα της απασχόλησής του, καθώς και βεβαίωση ασφάλισης του ΤΣΠΕΑΘ και του ΤΑΙΣΥΤ για το αντίστοιχο διάστημα της προϋπηρεσίας που ζητείται να αναγνωρισθεί.
• Ο χρόνος κύησης και λοχείας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.
• Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο για τον εργοδότη στον οποίο ο συντάκτης εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατεύθηκε.
• Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή ως συντάκτης εφόσον ο χρόνος εργασίας, και ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης, καλύπτεται με ασφάλιση από Ελληνικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής δεν επηρεάζει το είδος της σχέσεως που συνέδεε τον συντάκτη με το μέσο ενημέρωσης όταν εργαζόταν στην αλλοδαπή. (Σχέση ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου δεν μετατρέπεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας από την αναγνώριση αυτή).
’δεια φροντίδας παιδιών.
• Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα. Η διάρκεια της ημερήσιας απουσίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το από το νόμο καθοριζόμενο όριο, προσδιορίζεται εκάστοτε από τη σχέση του συμβατικού χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης του συγκεκριμένου συντάκτη προς το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης.
• Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη το ημερήσιο ωράριο εργασίας των μητέρων μπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση μειωμένο κατά τους πρώτους 12 μήνες έτσι ώστε η συνολική αυτή άδεια απουσίας να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες κατ’ ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ε.γ.σ.σ. εργασίας της 15.4.2002.
• Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
• Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
• Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις αντικειμενικές κρινόμενες ανάγκες της επιχειρήσεως και δεν μπορούν να διαρκούν επί μακρότερο διάστημα από την άδεια.
’δεια για μονογονεϊκές οικογένειες.
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της από 29/7/2005 ΣΣΕ άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.
’δεια λόγω υποτροφίας.
Ο συντάκτης που έλαβε υποτροφία από το κράτος ή άλλον Οργανισμό ή Ίδρυμα, δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, άνευ αποδοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η απουσία του δεν υπερβαίνει το έτος, και η εφημερίδα ειδοποιήθηκε εγγράφως τρεις μήνες πριν την έναρξη της απουσίας, άλλως και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την έγκριση της υποτροφίας, αλλά υπό τον όρο ότι θα περατώσει επιτυχώς τις σπουδές για τις οποίες έλαβε την υποτροφία. Μετά το πέρας του χρόνου της υποτροφίας ο συντάκτης δεν μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας πριν από την παρέλευση χρόνου ίσου με τον χρόνο απουσίας του λόγω υποτροφίας.
Αμοιβή για εργασία στα ένθετα.
Ορίζεται υποχρεωτικά αμοιβή για την εργασία στα ένθετα
Πνευματική ιδιοκτησία.
Η αναπαραγωγή της πνευματικής δημιουργίας του συντάκτη, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 2121/93, εκτός από τη διαδυκτιακή μορφή της ίδιας εφημερίδας, απαγορεύεται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
Δανεισμός δημοσιογράφου.
Ο δανεισμός δημοσιογράφου σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόμο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δημοσιογράφου.
Απόρρητο – Πηγές.
Η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και η μη αποκάλυψη των πηγών των ειδήσεων αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωμα των εφημερίδων και των συντακτών.
Μέτρα κατά της ανεργίας.
Η Ένωση Συντακτών θα αποστέλλει εγγράφως στην Ε.Ι.Η.Ε.Α. ανά τρίμηνο κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα, την ιδιότητα και τα λοιπά στοιχεία των μελών της που τυγχάνουν άνεργοι και επιδοτούνται με επίδομα ανεργίας ή είναι άνεργοι αλλά διεκόπη η καταβολή του επιδόματος αυτού λόγω παρόδου του κατά νόμο διαστήματος επιδότησης. Η Ε.Ι.Η.Ε.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί την κατάσταση αυτή προς όλα τα μέλη της με την σύσταση να προσλαμβάνουν συντάκτες από τις άνω καταστάσεις εφόσον τούτο εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία της εφημερίδας τους.
Ασφαλιστική αναγνώριση.
Συμφωνείται να υπάρξουν κοινές ενέργειες των δύο Ενώσεων ώστε να αναγνωριστεί και ασφαλιστικά ο χρόνος στράτευσης και λοχείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ