image_pdfimage_print

Μετά από συνεχείς και αγωνιώδεις προσπάθειες ενός έτους, δικαιώνεται ο αγώνας για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των ανέργων συναδέλφων, αφού τελικώς …εδέησε και εκάμφθη η μνημονιακή λογική, η οποία ήθελε ακόμη και άνεργους δύο ταχυτήτων και δεν αποδεχόταν ότι όφειλαν να εξαιρέσουν από τα χαράτσια και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι παραμένουν χωρίς δουλειά.

Ύστερα και από τα τελευταία διαβήματα μας στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας μόλις χθες εστάλη στις Δ.Ο.Υ. σχετική εγκύκλιος με την οποία θεωρείται ότι και οι άνεργοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (λογαριασμός ανεργίας) εξαιρούνται από τα χαράτσια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, από την αρχή της συγκροτήσεώς του, τον Σεπτέμβριο του 2011, επικέντρωσε τις προσπάθειές του στην απαλλαγή των ανέργων δημοσιογράφων, ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (απολυμένων ή εν επισχέσει), από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Στην προσπάθειά του αυτή είχε τη συμπαράσταση και άλλων συνδικαλιστικών φορέων του χώρου.

Έπειτα από αλλεπάλληλες επισκέψεις και συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών και της κυβερνήσεως Παπανδρέου και της κυβερνήσεως Παπαδήμου, όπως καταγράφεται και από τα σχετικά έγγραφα τα οποία παραδώσαμε προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου (Αρ. Πρωτ. 2596/18.11.11), προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (Αρ. Πρωτ. 381/3.2.12) και προς τον Υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη (Αρ. Πρωτ. 1047/2.4.12), δημοσιεύθηκε ο Ν. 4052/2012, όπου καθορίστηκε η πιστοποίηση της ιδιότητας των ανέργων στους καταλόγους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξομοιούμενοι ως προς τα έννομα αποτελέσματά της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Σήμερα είμαστε σε θέση, ως Διοικητικό Συμβούλιο, να γνωστοποιήσουμε στα άνεργα μέλη μας την εγκύκλιο ΠΟΛ 1160/16.7.12, που υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κ. Δημήτρη Σταματόπουλο.

Με την εγκύκλιο αυτή προβλέπεται η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του λογαριασμού ανεργίας του Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης με έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών την 11η Απριλίου 2012, ημέρα δημοσίευσης του σχετικού νόμου.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών η ΠΟΛ.: 1160/16-7-2012 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

1. Σύμφωνα με την περίπτωση θδ’ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’/ 01-03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέσματα της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από της καταθέσεώς του στη Βουλή, δηλαδή από 20/02/2012.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012), απαλλάχτηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, από την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών είναι η 11η Απριλίου 2012, ημέρα δημοσίευσης του Νόμου.

3. Επίσης, με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με Αρ. Φ.10070/13306/959/14.6.2012 (ΦΕΚ 2035 Β’/ 21-6-2012), ορίστηκαν ως αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων, τα Τμήματα Εσόδων Παροχών της Α’ και Γ’ Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

4. Επιπλέον, στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1131/30.5.2012, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εξαιρεθεί ένας άνεργος του ΟΑΕΔ από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, διευκρινίστηκε ότι, πρέπει αυτές να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2012.

5. Συνεπώς, για το οικονομικό έτος 2012, οι άνεργοι που έχουν βεβαιώσεις από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, καθώς και από τον λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τον λογαριασμό ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προκύπτει από την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’/1-7-2011) και την περιπτ. δ’ της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της ΑΥΟ – ΠΟΛ.1167/2.8.2011, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά κατά την 30/04/2012:

α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τους παραπάνω φορείς, ή να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα τους για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή πριν και κατά την 30/04/2011.

β) Να μην έχει κατά την χρήση 2012 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα που δηλώνονται στην φορολογική δήλωση. Δεν υπολογίζονται τα αντικειμενικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

6. Έχουν ήδη ζητηθεί ηλεκτρονικά αρχεία των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και όσων λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τους αρμόδιους φορείς και με τη λήψη και καταχώρηση αυτών, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα υπολογίζεται στα εκκαθαριστικά των άνεργων φορολογούμενων δικαιούχων της απαλλαγής.

Στις περιπτώσεις που έχει ήδη επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ