image_pdfimage_print

Τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Ιουνίου 2004, διεξήχθη ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. της 9/6/2004.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όπως αναφέρεται στο 527/24-6-2004 πρακτικό των δικαστών που αποτέλεσαν την Εφορευτική Επιτροπή, για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ είναι τα ακόλουθα:
1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης 2003, έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

Ψήφισαν: εξακόσιοι είκοσι πέντε (625)
Βρέθηκαν στην ψηφοδόχο: εξακόσια είκοσι πέντε (625) ψηφοδέλτια.
Έγκυρα: εξακόσια δεκαπέντε (615)
’κυρα: οκτώ (8)
Λευκά: δύο (2)

ΝΑΙ: τριακόσια εβδομήντα επτά (377)

ΟΧΙ: εκατόν ενενήντα εννέα (199)
ΛΕΥΚΑ: τριάντα εννέα (39)

2. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2004.
Ψήφισαν: εξακόσιοι είκοσι πέντε (625)
Βρέθηκαν στην ψηφοδόχο: εξακόσια είκοσι πέντε (625) ψηφοδέλτια.
Έγκυρα: εξακόσια δεκαπέντε (615)
’κυρα: οκτώ (8)
Λευκά: δύο (2)

ΝΑΙ: τετρακόσια τέσσερα (404)
ΟΧΙ: εκατόν εβδομήντα εννέα (179)
ΛΕΥΚΑ: τριάντα δύο (32)

3. Καταγγελία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την «Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών», την Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε., το Α.Π.Ε. -Α.Ε., την Ε.Ι.Ι.ΡΑ. και την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε., σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ιδιωτικών συμφωνιών με οποιονδήποτε εργοδότη, κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και καταγγελία αυτών και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
Ψήφισαν: εξακόσιοι είκοσι πέντε (625)
Βρέθηκαν στην ψηφοδόχο: εξακόσια είκοσι πέντε (625) ψηφοδέλτια.
Έγκυρα: εξακόσια δεκαπέντε (615)
’κυρα: οκτώ (8)
Λευκά: δύο (2)

ΝΑΙ: πεντακόσια ογδόντα ένα (581)
ΟΧΙ: δεκαέξι (16)
ΛΕΥΚΑ: δέκα οκτώ (18)

Επομένως, και τα τρία θέματα ενεκρίθησαν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

Ψήφισαν: εξακόσιοι είκοσι πέντε (625)
Βρέθηκαν στην ψηφοδόχο: εξακόσια είκοσι πέντε (625) ψηφοδέλτια.
Έγκυρα: εξακόσια επτά (607)
’κυρα: οκτώ (8)
Λευκά: δέκα (10)

Καθένας από τους υποψηφίους έλαβε ψήφους:
1. Γκαλονάκη Δήμητρα ενενήντα πέντε (95)
2. Δήμα Μαρία διακόσιες είκοσι εννέα (229)
3. Ηλιού Χρήστος (Κρις) εβδομήντα οκτώ (78)
4. Καζάκος Κυριάκος εκατόν πενήντα τέσσερις (154)
5. Μανωλάκος Δημήτριος διακόσιες τριάντα μια (231)
6. Μπάρκα Φωτεινή
διακόσιες είκοσι μία (221)
7. Νάτσιος Χρήστος ογδόντα εννέα (89)
8. Πίνη Μαίρη διακόσιες σαράντα (240)
9. Προυκάκης Χρήστος εκατόν ενενήντα οκτώ (198)
10. Ρηγόπουλος Ανδρέας ενενήντα εννέα (99)
11. Ριζεάκου Ελένη εκατόν δεκατέσσερις (114)
12. Χατζηδημητρίου Γεώργιος εκατόν πενήντα πέντε (155)

Επομένως, με βάση τη διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 9 του Καταστατικού, ουδείς υποψήφιος εκλέγεται, δεδομένου ότι κανείς δεν συγκέντρωσε σταυρούς προτίμησης, οι οποίοι να είναι, τουλάχιστον, οι μισοί συν ένα από τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν. Κατόπιν τούτου η ψηφοφορία θα επαναληφθεί, την Τρίτη & την Τετάρτη 29 και 30 Ιουνίου 2004, από τις 8 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, στο Μέγαρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., οδός Ακαδημίας αριθμός 20.

5. Εκλογή έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

Ψήφισαν: εξακόσιοι είκοσι πέντε (625)
Βρέθηκαν στην ψηφοδόχο: εξακόσια είκοσι πέντε (625) ψηφοδέλτια.
Έγκυρα: πεντακόσια ενενήντα επτά (597)
’κυρα: δώδεκα (12)
Λευκά: δεκαέξι (16)
Έλαβαν:
Α. Τακτικά μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. – μέλη αντιστοίχων με τη δραστηριότητά τους οργανώσεων
1. Καρζής Θεόδωρος εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174)
2. Κοροβέσης Περικλής τριακόσιες δύο (302)
3. Ψυρράκης Ευάγγελος διακόσιες σαράντα επτά (247)

Β. Τακτικά μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α.:

1. Βενάρδος Παναγιώτης εκατόν εξήντα επτά (167)
2. Γαβαθάς Αναστάσιος σαράντα (40)
3. Καιροφύλας Γιάννης εκατόν πενήντα οκτώ (158)
4. Λουκόπουλος Περικλής εκατόν δέκα έξι (116)
5. Πετραλιά Φανή τριακόσιες τρεις (303)
6. Προβόπουλος Ηλίας ενενήντα πέντε (95)
7. Τριανταφύλλου Σωτηρία (Σώτη) διακόσιες σαράντα οκτώ (248)
8. Φίλης Νικόλαος διακόσιες είκοσι έξι (226)

Επομένως, με βάση τη διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 9 του Καταστατικού, ουδείς υποψήφιος εκλέγεται, δεδομένου ότι κανείς δεν συγκέντρωσε σταυρούς προτίμησης, οι οποίοι να είναι, τουλάχιστον, οι μισοί συν ένα από τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν. Κατόπιν τούτου η ψηφοφορία θα επαναληφθεί, την Τρίτη & την Τετάρτη 29 και 30 Ιουνίου 2004, από τις 8 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, στο Μέγαρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., οδός Ακαδημίας αριθμός 20.
Όπως αναφέρεται στο πρακτικό που υπέγραψαν οι δικαστές Αργυρώ Μπλέτσα-Αρναούτη, Κυριάκος Φώσκολος, Αικατερίνη Παπαθεοδώρου-Κοκκώνη, Τριανταφύλη Δρακοπούλου, «Μετά το πέρας των εκλογών και το πέρας της διαδικασίας διαλογής ψήφων και τη σύνταξη του παρακάτω πρακτικού και περί ώρα 17:00 της 23-6-2004, υποβλήθηκαν στους δικαστικούς αντιπροσώπους οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στα παρακάτω επισυναπτόμενα δύο έγγραφα».
Δηλαδή, τρία μέλη της ΕΣΗΕΑ (δύο από τους οποίους είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος) αξίωσαν με την ένστασή τους αυτή, μετά την οριστικοποίηση της σειράς των ψηφισθέντων, να αλλάξει η διαδικασία εκλογής, που τηρείται απαρέγκλιτα από το 1998 (έτος ίδρυσης του Μορφωτικού Ιδρύματος) ως σήμερα και να μην γίνουν επαναληπτικές εκλογές.

Με την παρέμβασή τους επιχείρησαν να επιβάλουν τη δική τους θέση, δηλαδή να μη γίνουν επαναληπτικές ψηφοφορίες και κυρίως για τους υποψηφίους στο Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ. Και τούτο σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, όπως ορίζει το Καταστατικό και ομόφωνα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση (9-6-2004), αλλά εφαρμόστηκε και κατά παγία πρακτική από όλα τα Δ.Σ. και τους Προέδρους τους, τις Εφορευτικές Επιτροπές και τους Δικαστικούς Εκπροσώπους που συμμετείχαν στις εκλογές μέχρι σήμερα.
      Οι Δικαστές, μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις, αποχώρησαν καλώντας τους παρευρισκομένους να προσέλθουν σήμερα (Πέμπτη) στο Πρωτοδικείο Αθηνών για να τους ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους. Όπως και έγινε…