image_pdfimage_print

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΗΕΑ;

Η ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών), είναι επαγγελματικό σωματείο των συντακτών των ημερησίων εφημερίδων και των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημερώσεως που έχουν έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1914, στην Αθήνα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ;

1) Η προάσπιση της ελευθεροτυπίας.

2) Η προστασία, η προαγωγή και η διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

3) Ο έλεγχος της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των νόμων.

4) Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών της.

5) Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και ή συμπαράσταση προς τούς άλλους εργαζομένους της χώρας.

6) Η βοήθεια και η προστασία. των μελών της, όταν διώκονται για την εκπλήρωση της δημοσιογραφικής τους αποστολής ή για τη συνδικαλιστική τους δράση.

7) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους σε ειδικές περιπτώσεις οικονομικών δυσκολιών.

8) Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις.

9) Η πρόνοια για τη διασφάλιση της υγειονομικής περιθάλψεως, της κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως και της στεγάσεως των μελών της.

10) Η δια των αρμοδίων οργάνων της προάσπιση των αρχών της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

11) Η παρέμβαση σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και η προάσπιση του δικαιώματός της για πλήρη και πλουραλιστική ενημέρωση.

12) Η συνεχής ενημέρωση των μελών της επί όλων των σχετιζομένων με τον κλάδο θεμάτων.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ;

1) Η ανάπτυξη συνδικαλιστικής δραστηριότητας και η υιοθέτηση κάθε νόμιμης μορφής συνδικαλιστικού αγώνα, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

2) Η τακτική ενημέρωση των μελών της, που εργάζονται στον Τύπο και τα άλλα μέσα ενημερώσεως, καθώς και της Κοινής Γνώμης, για τα ζητήματα των συντακτών.

3) Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων, καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Τύπου και της δημοσιογραφίας.

4) Η συμμετοχή της Ενώσεως σε ευρύτερες συγγενικές επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε διεθνή επαγγελματικά συνέδρια.

5) Η υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας, πού αποβλέπει στην πολιτιστική πρόοδο της χώρας και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς.

ΠΩΣ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ;

Την Ένωση διοικεί εκλεγμένο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;

1) Να προωθεί με κάθε νόμιμο μέσο τους σκοπούς της Ενώσεως, όπως περιγράφονται στο Καταστατικό της.

2. Να διαπραγματεύεται, υπογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και των ιδιωτικών συμφωνιών, καθώς και των νόμων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, τη σύνθεση του συντακτικού προσωπικού κλπ.

3. Να αποφασίζει και να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση έπειτα από τη γνώμη της μόνιμης απεργιακής επιτροπής, την κήρυξη απεργίας για την προάσπιση της ελευθεροτυπίας, των συμφερόντων των μελών, την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και τη διασφάλιση της ελεύθερης ασκήσεως του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

4. Να οργανώνει τις υπηρεσίες της Ενώσεως και να ιδρύει νέες αν χρειαστεί.

5. Να συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.

6. Να τηρεί ο γραμματεύς τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων, που διαβάζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ Η ΕΣΗΕΑ;

Τα τακτικά και δόκιμα μέλη της, που είναι συντάκτες των ημερησίων πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων των Αθηνών, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των γραφείων των ημερησίων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι έμμισθοι διορθωτές, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι). Οι παραπάνω, έχουν ως κύριο επάγγελμα τη συγκέντρωση, τη διαμόρφωση και την παρουσίαση της ύλης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα κλπ. Επίσης, τα μέλη της πού, παρέχουν δημοσιογραφική εργασία, δηλαδή συγκεντρώνουν και διαμορφώνουν την δημοσιογραφική ύλη στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εκπροσωπεί ακόμη τα αντεπιστέλλοντα μέλη της, που είναι μόνιμοι ανταποκριτές των αθηναϊκών εφημερίδων και των άλλων μέσων ενημερώσεως στο εξωτερικό, εφ’ όσον συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα των τακτικών μελών.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ;

1.Η άσκηση του δικαιώματος της πληροφορήσεως στο όνομα και προς το συμφέρον του λαού.

2. Οι αρχές της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, ο καλόπιστος διάλογος και ο σεβασμός των ατομικών ελευθεριών

3. Η προάσπιση και διεύρυνση τής ελευθεροτυπίας yιά την πληρέστερη δυνατή διασφάλιση τού δικαιώματος τής Κοινής Γνώμης στην ενημέρωση.

4. Η αναζήτηση τής αλήθειας και ο σεβασμός της ιερότητας των γεγονότων και της ελευθερίας των σχολίων.

5. Οι γραπτοί και άγραφοι κανόνες της δημοσιογραφικής και ηθικής δεοντολογίας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ;

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων-μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. τις αρχές του οποίου αυτοδεσμεύονται να εφαρμόσουν και να περιφρουρήσουν τα μέλη της, έχει σκοπό: Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο του δημοσιογράφου στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνουν ο γιγαντισμός, το ολιγοπώλιο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η αυξημένη εμβέλεια και επιρροή των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας. Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικών ή άλλων επεμβάσεων. Να κατοχυρώσει την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, την αυτονομία και αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου και να θωρακίσει την ελευθεροτυπία έπ’ αγαθώ της Δημοκρατίας και της κοινωνίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ;

Η Γενική Συνέλευση των μελών.

Είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως και αποτελείται από τα μέλη της που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση. 
Η Γ.Σ. ψηφίζει το Καταστατικό της Ενώσεως και αποφασίζει για την τροποποίησή του, εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφασίζει, έπειτα από συζήτηση, για τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, αποφασίζει τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας, εκλέγει τους αντιπροσώπους της Ενώσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., αποφασίζει για τη διάλυση της Ενώσεως και τη διά8εση της περιουσίας της μετά τη διάλυσή της κι έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα πού αφορά την ΄Ένωση και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ καλεί τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Απριλίου, για να συζητήσουν και ν’ αποφασίσουν σχετικά με τον απολογισμό του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στο Καταστατικό της Ενώσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ΔΣ αποτελείται από ένδεκα μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια και η θητεία του είναι διετής. Παίρνει τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται στο καταστατικό της ΕΣΗΕΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, κρίνει η ψήφος του Προέδρου. Στο Δ.Σ. εκλέγονται συντάκτες που έχουν τρία χρόνια συμπληρωμένα ως τακτικά μέλη της Ενώσεως.

Τα Πειθαρχικά Συμβούλια

Λειτουργούν δύο εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση Πειθαρχικά Συμβούλια: Το Πρωτοβάθμιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα και το Δευτεροβάθμιο για τις εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου. Κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους αφού ακούσουν αυτόν που εγκαλεί και εκείνον που εγκαλείται και εξετάσουν τους μάρτυρες. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία και οι ποινές που επιβάλλουν, κυμαίνονται από απλή επίπληξη μέχρι προσωρινή και οριστική διαγραφή.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Ταυτόχρονα με το Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει μια τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ενώσεως. Το ΔΣ θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα βιβλία, έγγραφα και διαχειριστικά στοιχεία.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες και οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα, τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, γίνονται από επταμελή Εφορευτική Επιτροπή, που, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Το Μικτό Συμβούλιο

Το Μικτό Συμβούλιο, έργο του οποίου είναι να ενημερώνεται από το ΔΣ για την πορεία των ζητημάτων της Ενώσεως, αλλά και να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στους χώρους εργασίας καθώς επίσης και να αποφασίζει για τυχόν ενστάσεις περί εγγραφής μελών, απαρτίζεται από:

– Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
– Τα τακτικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
– Τους εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση δημοσιογράφους- τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ- οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα ΜΜΕ που εδρεύουν στην Αθήνα (ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, Αθηναϊκό Πρακτορείο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, τα περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας, που λαμβάνονται ως σύνολο και στα οποία εργάζονται μέλη της Ενώσεως, και οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκηc, που διατηρούν γραφεία στην Αθήνα). 
– ΄Έναν άνεργο δημοσιογράφο.
– Τρεις αντιπρόσωπους των συνταξιούχων – μελών της Ενώσεως.

Η Απεργιακή Επιτροπή

Αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των ΜΜΕ που εδρεύουν στην Αθήνα. Το ΔΣ συγκαλεί την Απεργιακή Επιτροπή σε κρίσιμες για τον κλάδο περιστάσεις. Κύριο έργο της Απεργιακής Επιτροπής είναι να δίνει τη γνώμη της για την κάθοδο σε απεργιακό αγώνα και να βοηθάει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της απεργίας.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ;

1) Να εργάζεται σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή σε δελτία ειδήσεων και σε αμιγώς δημοσιογραφικές εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

2) Να είναι Έλληνας πολίτης ή ΄Έλληνας το γένος και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία και προσβολή των ηθών. Τα παραπάνω αδικήματα πρέπει να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. `Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου, που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μαζί με τα άλλα πιστοποιητικά.

4) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 40ο.

5) Να είναι μόνιμος κάτοικος των Αθηνών (συμπεριλαμβάνονται ο Πειραιάς, τα προάστια και οι συνοικισμοί των δύο πόλεων).

6) Να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

7) Να αμείβεται, κατά τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του για εγγραφή, με μισθό που να ανταποκρίνεται τουλάχιστο στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι νόμοι και οι συλλογικές συμβάσεις του κλάδου.

8) Να μην είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως και από οποιαδήποτε αιτία.

ΠΟΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ;

Διαγράφεται από την ΄Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος:

1) Αν έπαψε να έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία.

2) Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

3) Αν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες έγινε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ημερήσιας εφημερίδας ή μέτοχος εταιρίας που εκδίδει ημερήσια εφημερίδα, έστω και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρίας ή εταιρικού μεριδίου σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

4) Αν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Δημόσια Επιχείρηση.

5) Αν ασκήσει επάγγελμα που είναι διάφορο από το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

6) Αν, παράλληλα με τη συντακτική του εργασία σε ημερήσια εφημερίδα, ραδιοτηλεοπτικά μέσα κλπ, ασκεί και άλλη εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφικό. Εξαιρούνται τα επαγγέλματα του καθηγητή ανωτάτης σχολής – που δεν αασκεί άλλο επάγγελμα εκτός από του καθηγητή- συγγραφέα, δικηγόρου ή εκείνου που εργάζεται σε Γραφεία Τύπου ή Δημοσίων Σχέσεων και που προσφέρει καθαρά δημοσιογραφική εργασία.

7) Αν απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών της Ενώσεως.

8) Διαγράφεται επίσης από την ΄Ένωση ένα μέλος έπειτα από τελεσίδικη απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.

9)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ένα μέλος που τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρεις φορές, στη διάρκεια ενός 12μήνου ακόμη και με επίπληξη.

10) Διαγράφεται από την ‘Ένωση κάθε μέλος που καθυστερεί περισσότερες από δώδεκα (12) μηνιαίες συνδρομές, εφ’ όσον δεν τις καταβάλει μέσα σ’ ένα μήνα από τότε πού ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11) Διαγράφεται από την ΄Ένωση κάθε μέλος που έγινε μέλος και άλλης συνδικαλιστικής οργανώσεως συντακτών.

12) Διαγράφεται επίσης από την ΄Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον, που σταμάτησε από τριών ετών να εργάζεται ως συντάκτης, εκτός εάν η διακοπή της εργασίας του οφείλεται σε ανώτερη βία. Στην τριετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία για τους εξής λόγους: 
α) αρρώστια ή στράτευση, 
β) απεργία ή ανταπεργία, 
γ) υπερημερία του εργοδότη,
δ) άδεια με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα χρόνο, 
ε) σπουδές ή μετεκπαίδευση και 
στ) πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες μέχρι τρεις μήνες. Η τριετία αυξάνεται για το τακτικό μέλος σε τέσσερα χρόνια, αν διετέλεσε πριν από τη διακοπή συντάκτης επί 15 χρόνια.

13) Συντάκτης, που εiναι μέλος της Ενώσεως επί 15 χρόνια, δεν διαγράφεται όσον καιρό κι αν σταμάτησε να εργάζεται έπειτα από τα 15 αυτά χρόνια. Δεν διαγράφεται επίσης το τακτικό μέλος της Ενώσεως, που έπαυσε να κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα εφ’ όσον: 
α) Απουσιάζει στο εξωτερικό και είναι μόνιμος με μισθό ανταποκριτής ΜΜΕ που έχει έδρα την Αθήνα ή του Αθηναϊκού Πρακτορείου ή γραφείου Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και εφ όσον έχει επί πέντε χρόνια διατελέσει τακτικό μέλος της Ενώσεως. 
β) Απουσιάζει στο εξωτερικό για λόγους υγείας, όχι όμως παραπάνω από δύο χρόνια, ή απουσιάζει για λόγους εκπαιδευτικούς. 
γ) Είναι συνταξιούχος. Παραμένουν τακτικά μέλη της Ενώσεως και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

14)Κάθε μέλος της Ενώσεως που γίνεται υπουργός, βουλευτής, γενικός γραμματεύς υπουργείου, πρέσβης ε.τ., δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητας ή διορίζεται σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση, δεν μπορεί να δημοσιογραφεί και δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγεται στα όργανα της Ενώσεως.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΑΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ;

Ο Γενικός Γραμματεύς διαγράφει από το μητρώο της Ενώσεως τους συντάκτες που έπαψαν να είναι μέλη της Ενώσεως και ειδοποιεί για τις διαγραφές τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΦΗ;

Μπορούν να επανεγγραφούν τα μέλη που διαγράφηκαν, εφ’ όσον δεν συντρέχουν πια οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκαν και εφ’ όσον κατά το διάστημα που ευρίσκετο εκτός Ενώσεως, τόσο η συμπεριφορά τους όσο και τα έργα τους ήταν σύμφωνα με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του επαγγέλματος του συντάκτη.

Στις περιπτώσεις που η διαγραφή οφείλεται σε σχετική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το μέλος επανεγγράφεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμφωνη γνώμη του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ;

Όλοι οι δημοσιογράφοι -μέλη και μη- είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών -Θεσσαλονίκης). Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, απολαμβάνουν συμπληρωματικής ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ( Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης).

Για την περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις ιδρύθηκε στην Ένωση μόνιμος λογαριασμός με τον τίτλο “Απεργιακό Ταμείο”. Σκοπός του Ταμείου είναι να βοηθάει οικονομικά τα μέλη της και τα μη μέλη της. Επίσης το “Απεργιακό Ταμείο” καλύπτει οικονομικά τους απεργιακούς αγώνες, εφ’ όσον οι πόροι της Ενώσεως δεν φτάνουν γι’ αυτό. Το “Απεργιακό Ταμείο” το διαχειρίζεται ειδική επιτροπή. Ακόμη, λειτουργεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, για τις περιπτώσεις συναδέλφων που αντιμετωπίζουν έκτακτο οικονομικό πρόβλημα για λόγους υγείας, ανεργίας κλπ. Τις σχετικές αποφάσεις για την οικονομική βοήθεια ή τη δανειοδότηση του μέλους, λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, είναι κάτοχοι (όπως εξάλλου και τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα), ειδικής ταυτότητας, που παρέχει η Ένωση. Τα επίτιμα πάντως μέλη δεν έχουν καμία παροχή από τους αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τής Ενώσεως. Παροχές έχουν τα αντεπιστέλλοντα μέλη, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από ανάλογους οργανισμούς του εξωτερικού.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να μεταταχθούν στην τάξη των τακτικών μελών, εφ’ όσον εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και ανέλαβαν εργασία, που προσφέρουν τα τακτικά μέλη, και έξη μήνες ύστερα από την εγκατάστασή τους. Για την μετάταξη αυτή πρέπει να συντρέχουν και όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή των τακτικών μελών, εκτός από το όριο της ηλικίας.

Τα δόκιμα μέλη δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε ψηφοφορίες.

Κάθε μέλος μπορεί ν’ αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ;

1) Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.

2) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο την ελευθερία του Τύπου.

3) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.

4) Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να καταγγέλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.

5) Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους τους, υποκλέπτοντας την εργασία τους.

6) Να μη χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα μέσα για να εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια.

7) Να μην δέχονται δώρα αναφορικά με τη δημοσιογραφική τους εργασία.

8) Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.

9) Να τηρούν γενικά όλους τούς κανόνες τής δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας.

10) Να μη μετέχουν αυτοβούλως ως εκπρόσωποι της Ενώσεως και να μη προκαλούν ανάμιξή της σε οποιαδήποτε πολιτική, κομματική, πολιτειακή ή καθεστωτική διαμάχη.

11) Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και να πειθαρχούν στις αποφάσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη πρέπει, επί πλέον, να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες.

12) Να προσέρχονται στα Πειθαρχικά Συμβούλια, ύστερα από σχετική πρόσκληση.

13) Να κάνουν γνωστή στη Γραμματεία της Ενώσεως τη διεύθυνση της κατοικίας τους και τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

14) Να μη παίρνουν μέρος σε άλλη ή άλλες δημοσιογραφικές, επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία, που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ενώσεως.

15) Να μη προσφέρουν εργασία σε ημερήσιες έφημερiδες των Αθηνών κλπ. με μικρότερο μισθό από το νόμιμο κατώτατο όριο.

16) Στην αρχή κάθε χρόνου, πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ενώσεως υπεύθυνη δήλωση για την επαγγελματική, οικογενειακή κλπ. κατάστασή τους, για την ενημέρωση του μητρώου και για να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τον έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 10 τού Καταστατικού.

17) Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως για απεργία.

18) Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν για τα σωματεία.

19) Να μην αναλαμβάνουν εργασία, δίχως να ειδοποιούν την Ένωση, που έχει το δικαίωμα να ελέγχει αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του εδαφίου ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, για τα ελάχιστα όρια μισθών κλπ.

20) Οι διευθυντές συντάξεως των εφημερίδων κλπ. μέλη της Ενώσεως, καθώς και οι αντιπρόσωποι των εργαζόμενων στο Μικτό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας που καλύπτουν και που αφορά ειδικότερα προσλήψεις και απολύσεις συντακτών, μεταβολές στους όρους και συνθήκες εργασίας τους κλπ.

21) Τα μέλη της Ενώσεως έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των εφημερίδων και τα άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση ειδικά των συστάσεων αυτών θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.

22) Κάθε μέλος της Ενώσεως, που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του, είναι υποχρεωμένο, αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία και να αναθέσει στην ΄Ένωση, ως εκπρόσωπό του, να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση και ικανοποίηση της απαιτήσεώς του. Το μέλος δεν μπορεί πια να παραιτηθεί από την απαίτησή του ή να δεχθεί την μερική ή την ολική της εξόφληση, παρά μόνο μέσω του Ταμία της Ενώσεως, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του επιτρέψει να επιδιώξει με δικά του μέσα την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του.

23) Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΡΟΝΥΜΙΑ ΕΣΗΕΑ, ΕΙΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ, ΤΣΠΕΑΘ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΑΙΣΥΤ;

  • ΕΣΗΕΑ: Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
  • ΕΙΗΕΑ: Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
  • ΕΠΗΕΑ: Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
  • ΠΟΕΣΥ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
  • ΠΟΕΣΥ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
  • ΤΣΠΕΑΘ: Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών-Θεσσαλονίκης
  • ΕΔΟΕΑΠ: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης
  • ΤΑΙΣΥΤ: Ταμείο Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου