image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε προς τη Διοίκηση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας «ΑΘΗΝΑ 9,84» (Δ.ΕΡ.Α.) την ακόλουθη γνωμοδότηση του Νομικού της Συμβούλου κ. Λάζαρου Μπελίτση, σχετικά με την επιχειρούμενη μείωση των μισθών των δημοσιογράφων σε δημοτικά ραδιόφωνα, η οποία ισχύει αναλόγως και στην περίπτωση αυτή και υπογράμμισε ότι κάθε τέτοια προσπάθεια, η οποία είναι παράνομη, θα βρει αντιμέτωπη την Ένωσή μας. Η γνωμοδότηση έχει ως εξής:

«1. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που εργάζονται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης ορίζονταν από τη ΣΣΕ της 8/12/2008 μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της ΕΙΙΡΑ και η οποία κηρύχτηκε υποχρεωτικά εκτελεστή και για τα μη μέλη των οργανώσεων που συνεκλήθησαν με την υπ’ αριθμ. 1636/822-6.3.2009 απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Κατά τη ρητή δε διάταξη του άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 1876/90 μετά την κατ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξης της ισχύος της ΣΣΕ και την πάροδο 6μήνου από αυτήν οι υφιστάμενοι όροι αμοιβής και εργασίας εξακολουθούν να ισχύον ως όροι της ατομικής πλέον σύμβασης εργασίας έως αύτη λυθεί κατ οποιονδήποτε τρόπο (είτε με τη λήξη της εάν πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε με την καταγγελία αυτής εκ μέρους του εργοδότη ή του εργαζομένου) ή τροποποιηθεί. Η τροποποίηση της όμως και μάλιστα επί το δυσμενέστερο δεν μπορεί να γίνει μονομερώς αλλά, εφόσον πρόκειται για όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας, μόνο με τη συναίνεση του εργαζομένου.

2. Για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 ψηφίστηκε ο ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27-1-2011) «συντάξεις δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, κλαδικές συμβάσεις» ο οποίος στο άρθρο 32 παρ. 3 και 4 ορίζει ότι « Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς οι υπάλληλοι των οποίων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, προσαρμόζονται κατά τρόπο αντίστοιχο προς αυτές των υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη προσαρμογή των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπάγονται. Οι αποδοχές δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς που υπάγονται στο Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του νόμου αυτού, προσαρμόζονται κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που ισχύει για τους εργαζόμενους του αντίστοιχου φορέα προσαρμοζόμενων αναλόγως των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπάγονται. Σε κάθε περίπτωση οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου. 4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου αρχίζει την 1.11.2011.»

Με τη διάταξη αυτή επιχειρούνταν η σύνδεση από 1/11/2011 των αποδοχών των δημοσιογράφων των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τα ΟΤΑ και ΔΕΚΟ με αυτές των λοιπών υπαλλήλων δηλαδή με την εφαρμογή και σε αυτούς του ενιαίου μισθολογίου- βαθμολογίου που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 4 και κατόπιν του αυτού νόμου.

Στη συνέχεια η παραπάνω παρ. 3του άρθρου 32 του. 4024/11 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2011 ΦΕΚ Α’ 268 η οποία κυρώθηκε με το ν. 4047/12 (ΦΕΚ Α’ 31/23.2.12) και σύμφωνα με την οποία

«3. Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις. Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δημοσιογράφοι του προηγούμενου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου.». η ισχύς της παραπάνω διάταξης αρχίζει από την 31/12/2011.

3. Από όσα παραπάνω εκτέθηκαν προκύπτει ότι μέχρι και τις 27/10/2011 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι όροι της από 8/12/2008 ΣΣΕ μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της ΕΙΙΡΑ οι οποίοι μετά τη λήξη της ισχύος αυτής, την 31/12/09, και την πάροδο του 6μήνου, την 31/6/2010 αποτελούν όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας οι οποίοι δεν μπορεί να μεταβληθούν επί το δυσμενέστερο χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου.

Από 27/10/2011 που ισχύει ο ν. 4024/2011 εάν θεωρηθεί ότι με την παραπάνω διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 επεκτείνεται και στους δημοσιογράφους που εργάζονται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τα ΟΤΑ και τις ΔΕΚΟ το ενιαίο μισθολόγια και βαθμολόγιο τότε οι αποδοχές των δημοσιογράφων ορίζονται από τις διατάξεις που καθορίζουν το ενιαίο μισθολόγια και βαθμολόγιο οπότε οι κανόνες αυτών έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να μεταβληθούν επί το δυσμενέστερο ούτε και με τη συναίνεση του εργαζομένου.

4. Επειδή η παραπάνω διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 ουδέποτε, για λόγους που δεν αφορούν εν προκειμένω, εφαρμόστηκε.

Κατά συνέπεια εξακολούθησαν να ισχύουν οι όροι της από 18/12/2008 ΣΣΕ οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας και οι οποίο ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να μετατραπούν προς το δυσμενέστερο χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου. Επομένως και κατά την περίοδο αυτή δεν ήταν δυνατή η μονομερής προς το δυσμενέστερο μετατροπή χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου.

5. Από την ισχύ της ΠΝΠ (31/12/11) ο αποδοχές ορίζονταν με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση Υπουργού μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές Ενώσεις. Από την υπογραφή της ΥΑ επίσης δεν είναι δυνατή η μονομερής προς το δυσμενέστερο μετατροπή των όρων αμοιβής.

Επειδή όμως η ανωτέρω υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη εξακολουθούν να ισχύει μέχρι σήμερα οι όροι της από 18/12/2008 ΣΣΕ και όσων ατομικών συμβάσεων έχουν συναφθεί. Κατά συνέπια ούτε σήμερα είναι δυνατή και δεν νομιμοποιείται η μονομερής προς το δυσμενέστερο μετατροπή των όρων αμοιβής και εργασίας.

Ο Νομικός Σύμβουλος»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ