image_pdfimage_print

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΤΗΣ 7.3.2006

 

Η ‘Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 14.10.2004  και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, της 1.3.2006 από τους κ.κ. Δημήτρη Καλοφωλιά, Πρόεδρο και Αλέξη Ζαούση, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησε με την ‘Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την  απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της της 24 Μαΐου 2005 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της  7.3.2006, από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κώστα Μπετινάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:

 

’ρθρο 1ο: Οι μηνιαίοι μισθοί του Δεκεμβρίου 2005 των συντακτών-μελών της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ, μετά την αφαίρεση από αυτούς (τους μισθούς) των αμοιβών για υπερωριακή εργασία και για εργασία Κυριακής ή ημεραργίας ή νυχτερινή (εφόσον η τελευταία αμείβεται ιδιαίτερα) αυξάνονται κατά 6% και μέχρι του ποσού των 2.581 ΕΥΡΩ. Μισθοί άνω των 2.581 ΕΥΡΩ λαμβάνουν αύξηση 154,87 ΕΥΡΩ.

Οι προσληφθέντες από την 1η Αυγούστου 2005 και μετά, δεν δικαιούνται να πάρουν αύξηση.

Αυξήσεις που χορηγήθηκαν οικειοθελώς από την 1η Αυγούστου 2005 και μετά, δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ύψους των αποδοχών επί των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα και συμψηφίζονται προς τις χορηγούμενες από την παρούσα αυξήσεις, εκτός εκείνων που χορηγήθηκαν λόγω μεταβολής των συνθηκών εργασίας.

’ρθρο 2ο: Οι μηνιαίοι μισθοί του Δεκεμβρίου 2006 των συντακτών-μελών της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ, μετά την αφαίρεση από αυτούς (τους μισθούς) των αμοιβών για υπερωριακή εργασία και για εργασία Κυριακής ή ημεραργίας ή νυχτερινή (εφόσον η τελευταία αμείβεται ιδιαίτερα) αυξάνονται κατά 6% και μέχρι του ποσού των 2.736 ΕΥΡΩ. Μισθοί άνω των 2.736 ΕΥΡΩ λαμβάνουν αύξηση 164,16 ΕΥΡΩ.

Όσοι προσληφθούν από την 1η Αυγούστου 2006 και μετά, δεν δικαιούνται να πάρουν την αύξηση αυτή.

Αυξήσεις που θα χορηγηθούν οικειοθελώς από την 1η Αυγούστου 2006 και μετά, δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ύψους των αποδοχών επί των οποίων εφαρμόζεται το άρθρο αυτό και συμψηφίζονται προς τις αυξήσεις που θα χορηγηθούν, εκτός εκείνων που θα χορηγηθούν λόγω μεταβολής των συνθηκών εργασίας.

’ρθρο 3ο: Μέτρα κατά της ανεργίας.

 Οι δύο Ενώσεις διακηρύσσουν ότι στους πρωταρχικούς στόχους τους περιλαμβάνεται η καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο. Για το σκοπό αυτό συμφώνησαν τα εξής:

Η Ένωση Συντακτών θα αποστέλλει εγγράφως στην Ε.Ι.Η.Ε.Α. ανά τρίμηνο  κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα, την ιδιότητα και τα λοιπά στοιχεία των μελών της που τυγχάνουν άνεργοι και επιδοτούνται με επίδομα ανεργίας ή είναι άνεργοι αλλά διεκόπη η καταβολή του επιδόματος αυτού λόγω παρόδου του κατά νόμο διαστήματος επιδότησης. Η Ε.Ι.Η.Ε.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί την κατάσταση αυτή προς όλα τα μέλη της με την σύσταση να προσλαμβάνουν συντάκτες από τις άνω καταστάσεις εφόσον τούτο εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία της εφημερίδας τους.

 ’ρθρο 4ο: Επίλυση ασφαλιστικών προβλημάτων των εργαζομένων.

Οι δύο Ενώσεις συμφωνούν ότι επί των θεμάτων της λοχείας και της στράτευσης δεν υπάρχει ικανοποιητική για τους εργαζόμενους ασφαλιστική νομοθετική ρύθμιση. Συγκεκριμένα:

1) Επί του θέματος της στράτευσης: Ο χρόνος της δεν αναγνωρίζεται από το ΤΣΠΕΑΘ ως χρόνος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος παρά μόνο όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.

2) Επί του θέματος της λοχείας: Ο χρόνος της λοχείας δεν θεωρείται συντάξιμος εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στο ΙΚΑ. Δεδομένης της οικονομικής ευρωστίας των ασφαλιστικών Ταμείων η οποία οφείλεται αποκλειστικά στις ενέργειες τους (των Ενώσεων) και στους σ’αυτά ασφαλισμένους συντάκτες, οι δύο Ενώσεις δηλώνουν κατηγορηματικά ότι θα στρατευθούν ώστε να πείσουν τους αρμόδιους παράγοντες ώστε να δεχθούν τις απαραίτητες μεταβολές.  

     ’ρθρο 5ο: Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 9 της από 26/10/1989 Ιδιωτικής Συμφωνίας, του άρθρου 4 της από 16.11.1990  Ιδιωτικής Συμφωνίας, του άρθρου 4 της από 6.2.96 Ιδιωτικής Συμφωνίας, των άρθρων 6, 9 και 10 της Ιδιωτικής Συμφωνίας της 10.4.2002, της Ιδιωτικής Συμφωνίας της 9.1.2003, των όρων 4, 5 και 6 της Ιδιωτικής Συμφωνίας της 14.5.2003 και των άρθρων 3 και 4 της Ιδιωτικής Συμφωνίας της 29.7.2004 που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στις συμβαλλόμενες Ενώσεις, όπου δε σ’ αυτές αναφέρεται ο όρος “παρούσα” εννοείται αυτή εδώ η συμφωνία.

’ρθρο 6ο: Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος 1.1.2006 έως 28.2.2006, που τυχόν θα προκύψουν, θα εξοφληθούν σε 2 ισόποσες δόσεις η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2006.

’ρθρο 7ο: Η παρούσα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006.

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2006

 

         Για την Ένωση Ιδιοκτητών Η.Ε.Α.                                 Για την Ένωση Συντακτών Η.Ε.Α.

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
                                                                                                                                               α/α                                           

 

 

 

   (Δ. Καλοφωλιάς)            (Α. Ζαούσης)                           (Π. Σόμπολος)                      (Κ. Μπετινάκης)