image_pdfimage_print

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με απόφαση της 40ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της 2.10.2002 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 14.5.2003 από τους κ.κ. Γιώργο ΜπόμπολαΑντιπρόεδρο και Δημήτρη Καλοφωλιά, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 16.5.2002 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 14.5.2003, από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Προεδρεύοντα β’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Νανά Νταουντάκη, Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:
Αρθρο 1ο: Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των συντακτών-μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α. είναι από 1.1.2003 τα εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
Κατά τον 1ο & 2ο χρόνο
790
711
Κατά τον 3ο & 4ο χρόνο
959
769
Κατά τον 5ο & 6ο χρόνο
1,025
842
Κατά τον 7ο & 8ο χρόνο
1,105
908
Κατά τον 9ο & 10ο χρόνο
1,168
959
Κατά τον 11ο & 12ο χρόνο
1,247
1,022
Κατά τον 13ο & 14ο χρόνο
1,326
1,083
Κατά τον 15ο & 16ο χρόνο
1,399
1,147
Κατά τον 17ο & 18ο χρόνο
1,479
1,211
Κατά τον 19ο & 20ο χρόνο
1,575
1,279
Κατά τον 21ο & 22ο χρόνο
1,654
1,344
Κατά τον 23ο & 24ο χρόνο
1,758
1,427
Κατά τον 25ο & 26ο χρόνο
1,861
1,514
Κατά τον 27ο & 28ο χρόνο
1,968
1,601
Κατά τον 29ο & 30ο χρόνο
2,069
1,684
Κατά τον 31ο & 32ο χρόνο
2,143
1,747
Κατά τον 33ο & 34ο χρόνο
2,244
1,831
Κατά τον 35ο & 36ο χρόνο
2,345
1,916
Κατά τον 37ο & 38ο χρόνο
2,444
1,996
Κατά τον 39ο & 40ο χρόνο
2,546
2,081
Κατά τον 41χρόνο και άνω
2,621
2,145

Αρθρο 2ο: Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας όπου ανήκει ο συντάκτης στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα, συνυπολογίζεται σταδιακά και κατά δύο (2) χρόνια κάθε χρόνο, αρχίζοντας από το 2003 και η πραγματική προϋπηρεσία του ως συντάκτη σε μη ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου, εφ’ όσον αυτή δεν διανύθηκε παράλληλα με προϋπηρεσία που ήδη λαμβάνεται υπ’ όψη για το σκοπό αυτό και είχαν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές στο ΤΑΙΣΥΤ. Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με βάση βεβαίωση της επιχείρησης της εφημερίδας ή του περιοδικού που εργαζόταν, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του συντάκτη, καθώς και βεβαίωση ασφάλισης του ΤΣΠΕΑΘ και του ΤΑΙΣΥΤ για το αντίστοιχο διάστημα της προϋπηρεσίας που ζητείται να αναγνωρισθεί.
Για τους ήδη εργαζόμενους συντάκτες η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπ’ όψη από 1.1.2003 εφ’όσον η σχετική αίτηση και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις υποβληθούν στην εφημερίδα που εργάζεται ο συντάκτης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την υπογραφή αυτής της σ.σ. εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, από την υποβολή της αιτήσεως και των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Αρθρο 3ο: Η απασχόληση στα ένθετα αμείβεται ξεχωριστά. Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της για όσο διάστημα κυκλοφορεί το ένθετο θα καθορισθούν από κοινή επιτροπή των δύο Ενώσεων εντός 2 μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως αυτής. Η διακοπή της εργασίας του συντάκτη στο ένθετο δεν αποτελεί καταγγελία εκ μέρους του εργοδότου του συνόλου της συμβάσεως εργασίας του συντάκτη. Οφείλεται όμως στην περίπτωση αυτή οιονεί αποζημίωση του συντάκτη η οποία υπολογίζεται με βάση την αμοιβή για την εργασία του στο ένθετο και τον χρόνο εργασίας του σ’αυτό κατά την κλίμακα του Ν.2112/20.

Αρθρο 4ο: Οι εφημερίδες υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών παλαιάς τεχνολογίας με οθόνες κρυστάλλου (TFT) για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σ’αυτές συντακτών.
Ειδικά όλες οι οθόνες όπου εργάζονται σελιδοποιοί διορθωτές, ρηράϊτερς, συντάκτες διεθνούς δελτίου, άτομα με προβλήματα όρασης ή άλλα προβλήματα υγείας και εγκυμονούσες θα αντικατασταθούν κατ’ απόλυτη χρονική προτεραιότητα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ορίσει κοινή επιτροπή των δύο Ενώσεων.

’ρθρο 5ο: Τα συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο που καθορίζουν ο Ν. 2121/1993, οι διεθνείς συμβάσεις και οι Κοινοτικές Οδηγίες για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, θα καθορίσουν από κοινού, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας , τους όρους και τις προϋποθέσεις αναδημοσίευσης ή μετάδοσης των κειμένων ή εικόνων του συντάκτη σε κάθε άλλο μέσο εκτός από εκείνο που αυτός προσφέρει την εργασία του. Ο διαδικτυακός τόπος (website) της ίδιας της εφημερίδας δεν αποτελεί άλλο μέσο. Το θέμα των “portal” θα εξετασθεί από την παραπάνω κοινή επιτροπή.

Αρθρο 6ο: Οι συνέπειες εφαρμογής των παραπάνω άρθρων 3 και 5 όπως θα συμφωνηθούν από την κοινή επιτροπή των συμβαλλομένων Ενώσεων θα αρχίσουν από 1.1.2003.

Αρθρο 7ο: Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ’αριθ. 34/1964 (Ειρηνοδικείο Αθηνών 106/26.10.1964 – κοιν. Υπ. Εργασίας 98439/29.10.1964) και 14/1966 (Φ.Ε.Κ. BV245/23.4.1966) αποφάσεων Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 5,6,7 και 8 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 20.11.1975, τα άρθρα 1 έως και 19 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 6.11.1984, τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 9 της σ.σ. εργασίας της 26.10.89, το άρθρο 2 της σ.σ. εργασίας της 16.11.90, τα άρθρα 2,3,4,5 & 6, της σ.σ. εργασίας της 16.12.1997 και τα άρθρα 2,3,4,6,8 και 13 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 10.4.2002 που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων.

Αρθρο 8ο: Οι δύο Ενώσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της σ.σ. εργασίας και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει.

Αρθρο 9ο: Παράλληλα με την εφαρμογή της συλλογικής αυτής σύμβασης εργασίας, οι εφημερίδες υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που αναφέρονται στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων καθώς και στους όρους υγιεινής και ασφάλειας τους και γενικά κάθε προστατευτικής γι’αυτούς διάταξης.

Αρθρο 10ο: Οι δύο συμβαλλόμενες Ενώσεις συμφωνούν να μελετήσουν και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας, το οποίο απασχολεί τον κλάδο των συντακτών.

Αρθρο 11ο: Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα, διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Αρθρο 12ο: Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2003 και η ισχύς του άρθρου 1 λήγει στις 31Δεκεμβρίου 2003.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2003