image_pdfimage_print

Συνάντηση με τον Ειδικό Εκκαθαριστή της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Χρ. Σεφέρη μέσω τηλεδιάσκεψης, πραγματοποίησε σήμερα το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να διευκρινιστεί η διαδικασία καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων στην ΕΡΤ Α.Ε., που αφορούν την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2012 έως την 11η Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με την σχετική νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε χθες, όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων και των συμβασιούχων, στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές για το διάστημα αυτό, θα παραλάβουν από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αναλυτικό σημείωμα – για το οποίο ο Ειδικός Εκκαθαριστής δεσμεύθηκε ότι θα σταλεί άμεσα – στο οποίο θα αναφέρεται το ποσό που δικαιούται να λάβει ο καθένας εργαζόμενος ξεχωριστά και αν ο δικαιούχος έχει ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο (αγωγή) για τις απαιτήσεις αυτές.

Για να καταβληθούν τα ποσά  στους δικαιούχους θα πρέπει,

 1. όσοι δεν έχουν ασκήσει κανένα ένδικο μέσο (αγωγή), να δηλώσουν στον εκκαθαριστή ότι συμφωνούν με το ποσό που αναφέρεται στο σημείωμα  ότι τους οφείλεται κι ότι παραιτούνται από το σύνολο των  τυχόν εκκρεμών και μελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων, αναφορικά με τις εν λόγω απαιτήσεις, καθώς επίσης και από οποιαδήποτε τυχούσα άλλη αξίωση που προέρχεται από  την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως νομικής βάσης θεμελίωσης  της.

 2.  όσοι έχουν ασκήσει αγωγή, η οποία είτε δεν έχει συζητηθεί ακόμα είτε έχει συζητηθεί  και δεν έχει εκδοθεί απόφαση ή έχει γίνει δεκτή ή έχει απορριφθεί, να δηλώσουν  στον εκκαθαριστή ότι συμφωνούν με το ποσό που αναφέρεται στο σημείωμα  ότι τους οφείλεται  και να προσκομίσουν, πέραν της ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης, όπως παραπάνω, και δικόγραφο παραίτησης από το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο (αγωγή, έφεση κλπ.), κατατεθειμένο στη Γραμματεία του οικείου δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή ο καθένας εργαζόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του, που έχει καταθέσει για λογαριασμό του την αγωγή κλπ.  για την κατάθεση του σχετικού δικογράφου άμεσα.

Να επισημάνουμε ότι η καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών θα γίνει αμέσως μόλις ο Ειδικός Εκκαθαριστής λάβει τις παραπάνω δηλώσεις και παραιτήσεις από τα δικόγραφα των αγωγών, εφέσεων κλπ..

Προς διευκόλυνση των εργαζόμενων αλλά και των δικηγόρων τους, που έχουν ασκήσει αγωγές για λογαριασμό τους, παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 88 «Ρύθμιση απαιτήσεων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων ΕΡΤ Α.Ε.» του νόμου «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

«Άρθρο 88

Ρύθμιση απαιτήσεων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων ΕΡΤ Α.Ε.

1. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων με σύμβαση εξαρ­τημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου ιδιω­τικού δικαίου στην καταργηθείσα με την παρ. 1 του άρ­θρου 1 της υπό στοιχεία ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφα­σης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414 ΕΡΤ Α.Ε. και στις θυγατρι­κές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ Α.Ε., α­ναφορικά με δεδουλευμένες αποδοχές υπερωριακής και υπερεργασιακής απασχόλησης, απασχόλησης σε εξαι­ρετέες ημέρες λόγω μη χορήγησης αναπληρωματικής η­μέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας, που αφορούν την πε­ρίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2012 έως την 11η Ιουνίου 2013, όπως προκύπτουν από τα αρχεία του ειδικού δια­χειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. και βεβαιώνονται από τον τελευ­ταίο, καταβάλλονται ατόκως, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης του εκάστοτε εργαζομένου από το σύνολο των τυχόν εκκρεμών και μελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων αναφορικά με τις εν λόγω απαιτήσεις, καθώς επίσης και από οποιαδήποτε τυχούσα άλλη αξίωση που προέρχεται από  την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως νομικής βάσης θεμελίωσης  της.

2. Με επιμέλεια και ευθύνη του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. εκδίδεται σημείωμα, το οποίο κοινοποιείται στον δικαιούχο και προσδιορίζει αναλυτικά το ποσό των απαιτήσεων, με ταυτόχρονη αναφορά περί ύπαρξης ή μη εκκρεμούς ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ασκηθέντος α­πό τον δικαιούχο για τις απαιτήσεις αυτές. Στην περί­πτωση ύπαρξης εκκρεμούς ενδίκου βοηθήματος ή μέ­σου, η καταβολή γίνεται εφόσον οι δικαιούχοι προσκομίσουν, πέραν της ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης της  παρ. 1, και δικόγραφο παραίτησης από το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο, κατατεθειμένο στη Γραμματεία του οικείου δικαστηρίου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν  προσκομίσει τα ανωτέρω έγγραφα, τότε το σημείωμα του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο σε δίκες που αφορούν τις οικείες απαιτήσεις, η δε έκδοση του δεν συνιστά παραίτηση του Δημοσίου από οποιαδήποτε ένσταση  μπορεί να προβληθεί στις σχετικές δίκες.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακα­τάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

4. Η καταβολή των βεβαιωμένων απαιτήσεων της παρ. 1 βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό για την παρακολούθη­ση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ε­νεργητικού και του παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυ­γατρικών της, που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημό­σιο, σύμφωνα με το άρθρο 4Β της υπό στοιχεία ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομι­κών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.»

Η Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ παραμένει στη διάθεση των εργαζομένων για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνδρομή που θα χρειαστούν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ