image_pdfimage_print

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της 40ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 2.10.2002 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, της 29.7.2004 από τους κ.κ. Γιώργο Μπόμπολα, Αντιπρόεδρο και Δημήτρη Καλοφωλιά, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησε με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 9.6.2004 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 29.7.2004, από τους κ.κ. Μανώλη Μαθιουδάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Νίκο Μεγγρέλη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, να υπογράψουν την κατωτέρω συμφωνία με την οποία καθορίζονται τα εξής

Αρθρο 1ο: Οι μηνιαίοι μισθοί του Δεκεμβρίου 2003 των συντακτών-μελών της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ, μετά την αφαίρεση από αυτούς (τους μισθούς) των αμοιβών για υπερωριακή εργασία και για εργασία Κυριακής ή ημεραργίας ή νυχτερινή (εφόσον η τελευταία αμείβεται ιδιαίτερα) αυξάνονται κατά 6% και μέχρι του ποσού των 2.306 ΕΥΡΩ. Μισθοί άνω των 2.306 ΕΥΡΩ λαμβάνουν αύξηση 138,36 ΕΥΡΩ.
Οι προσληφθέντες από την 1η Αυγούστου 2003 και μετά, δεν δικαιούνται να πάρουν αύξηση.
Αυξήσεις που χορηγήθηκαν οικειοθελώς από την 1η Αυγούστου 2003 και μετά, δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ύψους των αποδοχών επί των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα και συμψηφίζονται προς τις χορηγούμενες από την παρούσα αυξήσεις, εκτός εκείνων που χορηγήθηκαν λόγω μεταβολής των συνθηκών εργασίας.

Αρθρο 2ο: Οι μηνιαίοι μισθοί του Δεκεμβρίου 2004 των συντακτών-μελών της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ, μετά την αφαίρεση από αυτούς (τους μισθούς) των αμοιβών για υπερωριακή εργασία και για εργασία Κυριακής ή ημεραργίας ή νυχτερινή (εφόσον η τελευταία αμείβεται ιδιαίτερα) αυξάνονται κατά 5,6% και μέχρι του ποσού των 2.435 ΕΥΡΩ. Μισθοί άνω των 2.435 ΕΥΡΩ λαμβάνουν αύξηση 136,36 ΕΥΡΩ.
Όσοι προσληφθούν από την 1η Αυγούστου 2004 και μετά, δεν δικαιούνται να πάρουν την αύξηση αυτή.
Αυξήσεις που θα χορηγηθούν οικειοθελώς από την 1η Αυγούστου 2004 και μετά. δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ύψους των αποδοχών επί των οποίων εφαρμόζεται το άρθρο αυτό και συμψηφίζονται προς τις αυξήσεις που θα χορηγηθούν, εκτός εκείνων που θα χορηγηθούν λόγω μεταβολής των συνθηκών εργασίας.

Αρθρο 3ο: Ο περιορισμός ως προς το ύψος των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται ολόκληρο το εκάστοτε ποσοστό της αύξησης δεν ισχύει για τα τελευταία 3 συνεχή χρόνια πριν από το χρόνο συνταξιοδότησης ή αντ’ αυτών, άλλη 3ετία κατ’ επιλογήν του συντάκτη, μετά από προηγούμενη υποβολή σχετικής δήλωσής του προς τον εργοδότη, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης των συντάξιμων αποδοχών του.
Μετά τη συμπλήρωση της 3ετίας αυτής ο μισθός που θα καταβάλλεται του λοιπού στο συντάκτη επανυπολογίζεται με βάση το μισθό που ελάμβανε πριν από την έναρξη της 3ετίας και με εφαρμογή των περιορισμών στις έκτοτε αυξήσεις που εδόθησαν, χωρίς η εξ αυτού μείωση του μηνιαίου μισθού του να αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας του, καθόσον αυτό εκφράζει την πραγματική βούληση των συμβαλλομένων.
Αρθρο 4ο: Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας συντάκτη με 25 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στην επιχείρηση, του οποίου η καταγγελία γίνεται κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδοτήσεως και προκειμένου αυτός να συμπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις, η επιχείρηση της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν θα καταβάλλει τις εισφορές της τυχόν προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής του στο ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ.Δεδομένου όμως ότι η εργοδοτική εισφορά των εφημερίδων για την ασφάλιση των εργαζομένων τους στο ΤΣΠΕΑΘ υπολογίζεται επί της τιμής πωλήσεως των πωλούμενων φύλλων και καταβάλλεται στα Ταμεία από τα Πρακτορεία διανομής τους, οι δύο Ενώσεις δεσμεύονται να επιδιώξουν από κοινού ρύθμιση (εφ’ όσον απαιτηθεί) ώστε το μερίδιο του εργοδότη της εισφοράς αυτασφάλισης να θεωρείται ότι καλύπτεται από την ως άνω καταβολή της εισφοράς επί της τιμής πωλήσεως των εφημερίδων. Δηλαδή κατά πλάσμα δικαίου ο αυτασφαλιζόμενος να θεωρείται ως προς την εργοδοτική εισφορά ως εργαζόμενος.

Αρθρο 5ο: Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 9 της από 26.10.1989 Ιδιωτικής Συμφωνίας, του άρθρου 4 της από 16.11.1990 Ιδιωτικής Συμφωνίας, του άρθρου 4 της από 6.2.96 Ιδιωτικής Συμφωνίας, των άρθρων 6, 9 και 10 της Ιδιωτικής Συμφωνίας της 10.4.2002, της Ιδιωτικής Συμφωνίας της 9.1.2003 και των όρων 4, 5 και 6 της Ιδιωτικής Συμφωνίας της 14.5.2003 που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στις συμβαλλόμενες Ενώσεις, όπου δε σ’ αυτές αναφέρεται ο όρος “παρούσα” εννοείται αυτή εδώ η συμφωνία.
Αρθρο 6ο: Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος 1.1.2004 έως 31.7.2004, που τυχόν θα προκύψουν, θα εξοφληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2004.
Αρθρο 7ο: Η παρούσα ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2004.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2004