image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 37

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΗΕΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 

Το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Ισολογισμό και Απολογισμό της ΕΣΗΕΑ χρήσεως 2019, όπως τον εισηγήθηκε ο Ταμίας Μάκης Διόγος.

 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση του Ταμία κ. Μ. Διόγου σχετικά με το ύψος των οφειλών προς την ΕΣΗΕΑ από εργοδότες που δεν έχουν αποδώσει τις συνδρομές των εργαζομένων στην ΕΣΗΕΑ, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Α) Να σταλεί επιστολή σε) Μέσα: i) που βρίσκονται εν ενεργεία ii) που έχουν πτωχεύσει ή (ουσιαστικά έχουν κλείσει, αλλά ακόμη υπάρχουν οι ιδιοκτήτριες εταιρείες, που οφείλουν στην ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να διεκδικηθούν οι συνδρομές των μελών που έχουν παρακρατηθεί, αλλά δεν έχουν αποδοθεί στην Ένωση.

Β) Στην επιστολή θα ζητείται να δρομολογήσουν την τακτοποίηση της οφειλής τους στην ΕΣΗΕΑ μέχρι και τις 19/6.

Γ) Στην επιστολή θα αναφέρεται επίσης ότι η ΕΣΗΕΑ θα ασκήσει άμεσα όλα τα ένδικα μέσα εναντίον των εργοδοτών εκείνων  που τυχόν δεν ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται.

 Δ) Οι απαντήσεις που θα ληφθούν από τον κάθε οφειλέτη-επιχείρηση ΜΜΕ, θα αποσταλούν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να ενημερωθούν.

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 33/5-5-20 (*κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να επιλεχθεί η συμφερότερη οικονομικοτεχνική προσφορά που θα υποβάλουν πολιτικοί μηχανικοί πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης των οικοπέδων των κληροδοτημάτων Λύχνου και Τριανταφυλλόπουλου), αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη σύσταση επιτροπής η οποία θα απαρτίζεται από την κ. Χρύσα Σαλαβράκου, νομική σύμβουλο, τον κ. Χρήστο Μπούση, Διευθυντή και την κ. Ρωξάνη Πέτρου, προϊσταμένη του λογιστηρίου, θα ανοίξει τους φακέλους και θα πρωτοκολλήσει τις προσφορές, προκειμένου στην επόμενη συνεδρίαση το Συμβούλιο να προχωρήσει στην επιλογή του κατάλληλου πολιτικού μηχανικού.

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2019-2020

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Αντωνιάδου εισηγείται το σχέδιο της προκήρυξης πέντε (5) υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Γεράσιμου Λύχνου» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, υπό τους όρους που περιέχονται στο σχέδιο προκήρυξης που καταθέτει.

          Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την εισήγηση και το σχέδιο προκήρυξης της κ. Προέδρου και αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Απόφαση: Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την ανάδειξη πέντε (5) υποτρόφων, φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, που θα διενεργηθεί με βάση την παρακάτω προκήρυξη:

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ”

 1. Το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου», που διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), προκηρύσσει διαγωνισμό για την αποστολή πέντε (5) υποτρόφων για εκπαίδευση σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε ισότιμη αναγνωρισμένη Δημοσιογραφική Σχολή οποιασδήποτε χώρας του εξωτερικού, για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.
 2. Σκοπός των υποτροφιών είναι η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σε θέματα που αφορούν γενικά τη δημοσιογραφία και προάγουν το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των υποτρόφων και τους καταξιώνουν ως επαγγελματίες δημοσιογράφους.
 3. Οι χορηγούμενες από το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου» υποτροφίες διαρκούν δώδεκα (12) μήνες, πλέον των εξόδων μετάβασης στη χώρα σπουδών και επιστροφής από αυτή .
 4. Η έναρξη της διάρκειας των υποτροφιών συμπίπτει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους της χώρας στην οποία θα φοιτήσει ο υποψήφιος και λήγει με το πέρας του.

Α.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ελληνική υπηκοότητα.
 2. Ηλικία μέχρι σαράντα (40) ετών (ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού).
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναστολή κατάταξης.
 5. Να έχουν Απολυτήριο, τουλάχιστον, Λυκείου ή ισότιμο απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Ελληνικό Κράτος σχολής.
 6. Να έχουν γίνει δεκτοί από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να φοιτήσουν.
 7. Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας, στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της οποίας θα φοιτήσει ο υπότροφος.
 8. Να έχουν συνεχή επαγγελματική δημοσιογραφική απασχόληση, τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε ημερήσιες εφημερίδες ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Πρακτορείο Ειδήσεων). Και
 9. Να μην έχουν ξαναπάρει υποτροφία για δημοσιογραφικές σπουδές από το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου» ή από το «Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» (Ι.Κ.Υ.) ή από οποιοδήποτε άλλο Ίδρυμα.

Β.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

          Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, από τα οποία και μόνο αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ……….……………. στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου», οδός Ακαδημίας αριθμός 20 – Αθήνα Τ.Κ. 106 71.

 1. Αίτηση συμπληρωμένη σε έντυπο που χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος, η οποία απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης.
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α ή Β.
 4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’, που να πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, ή βρίσκεται σε αναστολή κατάταξης στο στρατό.
 5. Απολυτήριο, τουλάχιστον, Λυκείου ή ισότιμο απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Ελληνικό Κράτος σχολής.
 6. Βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να φοιτήσουν.
 7. Βεβαίωση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή της οικείας αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, εφόσον ο υποψήφιος είναι μέλος της, ή του διευθυντή της εφημερίδας ή του μέσου μαζικής ενημέρωσης, από την οποία να αποδεικνύεται ή τριετής συνεχής επαγγελματική θητεία του υποψηφίου.
 8. Συστατικές επιστολές του εκπροσώπου των συντακτών της εφημερίδας ή του μέσου μαζικής ενημέρωσης όπου εργάζεται ο υποψήφιος, του διευθυντή σύνταξης καθώς και δύο (2), τουλάχιστον, επαγγελματιών δημοσιογράφων – τακτικών μελών της οικείας Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, για το ήθος και γενικά για τη συναδελφική, αξιοπρεπή και επαγγελματική συμπεριφορά του.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν πάρει υποτροφία από το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου», από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλο Ίδρυμα για δημοσιογραφικές σπουδές και ότι υποχρεούνται να περατώσουν την εκπαίδευση και να κάνουν καλή χρήση των ευκαιριών που τους προσφέρονται από το Κληροδότημα. Και
 10. Βιογραφικό σημείωμα.

Γ.- ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 1. Τα όργανα εποπτείας του Κληροδοτήματος ελέγχουν την πρόοδο, το ήθος και τη συνέπεια στις υποχρεώσεις των υποτρόφων που εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την κρίση του την ανάκληση και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμήσει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν και οι οποίοι αναφέρονται στην επίδοση, την πρόοδο, το ήθος και γενικά τη συμπεριφορά του υποτρόφου.
 3. Κάθε παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων του υποτρόφου δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος το δικαίωμα να τον ανακαλέσει αμέσως στην Ελλάδα και να απαιτήσει την επιστροφή όλων ανεξαιρέτως των εξόδων που έχουν καταβληθεί για την εκπαίδευσή του.

Δ.- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται μετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη χορήγηση υποτροφιών.
 2. Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται από την Εξεταστική Επιτροπή την ίδια ημέρα για όλους τους υποψηφίους, χωριστά για τον καθένα. Εάν χρειαστεί, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προφορική εξέταση των υποψηφίων για άλλη μέρα.
 3. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ημέρα με τις προφορικές και μετά από αυτές, εκτός εάν η Εξεταστική Επιτροπή διέκοψε τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων για άλλη ημέρα, οπότε οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται την ημέρα αυτή και μετά το τέλος των προφορικών εξετάσεων. Η Εξεταστική Επιτροπή όμως μπορεί, μετά το πέρας των προφορικών εξετάσεων, να ορίσει άλλη ημέρα για τη διενέργεια των γραπτών.
 4. Η Εξεταστική Επιτροπή επιλέγει για τις γραπτές εξετάσεις διπλάσιο αριθμό θεμάτων, από εκείνα στα οποία θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι. Τα θέματα αυτά αριθμούνται μαζί με ισάριθμους κλήρους με αντίστοιχους αριθμούς, οι οποίοι τοποθετούνται σε κληρωτίδα. Ένας από τους διαγωνιζομένους βγάζει ένα και μόνο κλήρο για κάθε θέμα, το οποίο αντιπροσωπεύει το υποχρεωτικό για όλους τους υποψήφιους θέμα διαγωνισμού. Αν το θέμα αποτελείται από περισσότερες από μία ερωτήσεις, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις.
 5. Ένσταση για το θέμα που κληρώθηκε μπορεί να υποβληθεί από διαγωνιζόμενο ή διαγωνιζόμενους 10΄ λεπτά, το πολύ, μετά την πλήρη εκφώνησή του και μόνο με το αιτιολογικό, ότι το θέμα προέρχεται από ύλη που δεν έχει οριστεί για εξέταση.
 6. Αφού εκφωνηθεί το θέμα, ορίζεται από την Επιτροπή χρονική προθεσμία επεξεργασίας του, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τέσσερις (4) ώρες.
 7. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται, είτε στον ίδιο για όλους τους διαγωνιζόμενους χώρο, είτε σε ξεχωριστό για καθέναν τους και υπό την εποπτεία ενός μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής.
 8. Οι διαγωνιζόμενοι κατά τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούν λευκές κόλλες διαγωνισμού, που το ονοματεπώνυμό τους έχει καλυφθεί με αδιαφανές χαρτί χρώματος βαθύ μπλε. Οι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν όλοι στυλό ίδιου χρώματος.  Οποιοδήποτε σημάδι στην κόλλα, που πιθανόν αποκαλύπτει την ταυτότητα του διαγωνιζομένου ή δημιουργεί βάσιμη υπόνοια αντιγραφής, δίνει το δικαίωμα στην Εξεταστική Επιτροπή να διακόψει το διαγωνισμό για τον υποψήφιο και να μηδενίσει το γραπτό του.
 9. Οι υποψήφιοι που διαπιστώνεται ότι συνεργάζονται, αντιγράφουν ή αντλούν στοιχεία με διάφορους τρόπους, όχι μόνο μηδενίζονται και αποκλείονται από το διαγωνισμό, αλλά αποκλείονται οριστικά και από μελλοντικά προγράμματα υποτροφιών του Κληροδοτήματος.
 10. Μετά την πάροδο του χρόνου που όρισε η Εξεταστική Επιτροπή για την επεξεργασία των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, το μέλος της το οποίο εποπτεύει τις εξετάσεις συγκεντρώνει τις κόλλες διαγωνισμού και τις παραδίδει στα υπόλοιπα μέλη για βαθμολόγηση.

Ε.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 1. Όλα τα θέματα του διαγωνισμού θεωρούνται κύρια.
 2. Η κλίμακα της βαθμολογίας είναι από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Βάση της βαθμολογίας θεωρείται το δέκα (10). Υποψήφιος που δε θα λάβει σε ένα θέμα τη βάση, δε συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα υποτρόφων.
 3. Κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, τόσο κατά την προφορική όσο και κατά την γραπτή εξέταση, βαθμολογεί το θέμα το οποίο εξετάζει, ο δε βαθμός κάθε θέματος είναι ο μέσος όρος της προφορικής και γραπτής βαθμολογίας.
 4. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε σε κάθε θέμα τουλάχιστον δέκα (10), εκτός από την ξένη γλώσσα, όπου θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15), και μέσο όρο βαθμολογίας και για τα τέσσερα (4) θέματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14).
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των διαγωνισθέντων και επί ισοτίμων τίτλων σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος βαθμός, άλλως προτιμάται εκείνος που έχει πανεπιστημιακό τίτλο. Αν και στην περίπτωση αυτή υπάρξει ισοβαθμία, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος που έλαβε μεγαλύτερο βαθμό κατά τις εξετάσεις στην ξένη γλώσσα. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία, τότε γίνεται κλήρωση.
 6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, συντάσσεται πίνακας, στον οποίο αναγράφονται με τη σειρά βαθμολογίας όλοι όσοι έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, εκείνοι από αυτούς που πέτυχαν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποτροφιών που έχει προβλεφθεί να χορηγηθούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και εκείνοι που προκρίθηκαν για να λάβουν υποτροφία.
 7. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους δεν πέτυχαν κατά τις εξετάσεις ή πέτυχαν αλλά δεν έλαβαν υποτροφία, μπορούν να πάρουν μέρος σε επόμενο διαγωνισμό, δίνοντας εξετάσεις σε όλη ανεξαιρέτως την εξεταστέα ύλη και αφού προηγουμένως ανανεώσουν τα δικαιολογητικά τους.

 

ΣΤ.- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά :

 1. Στη δημοσιογραφική ανάπτυξη θέματος από την τρέχουσα ειδησεογραφία.
 2. Στην πολιτική ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας.
 3. Στις γενικές αρχές της σύγχρονης οικονομίας.
 4. Στη γλώσσα της χώρας που θα γίνει η εκπαίδευσή τους.

Ζ.- ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

 1. Η χορήγηση και καταβολή της υποτροφίας αρχίζει μετά την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου και αφού έχει συμπεριληφθεί στον οριστικό πίνακα υποτρόφων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα έχει υπογράψει σύμβαση ότι αποδέχεται την υποτροφία, τους όρους με τους οποίους αυτή χορηγείται καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που σκοπό έχει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κληροδοτήματος.
 2. Η μηνιαία υποτροφία, την οποία χορηγεί το Κληροδότημα σε καθέναν από τους υποτρόφους ανέρχεται σε εννιακόσια (900,00) ευρώ για δώδεκα (12) μήνες και καταβάλλεται εφάπαξ μετά το πέρας των σπουδών, μαζί με τα έξοδα μετάβασης στη χώρα σπουδών και επιστροφής από αυτή.

Η.- ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

          Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου», που εδρεύει στα Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α., στην οδό Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210-3675400, υπεύθυνη η υπάλληλος κ. Αριάδνη Ζάχου.

Θ.- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

          Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού αποτελείται από τους:

          α) Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και του Κληροδοτήματος, για τη δημοσιογραφική ανάπτυξη θέματος από την τρέχουσα ειδησεογραφία, με αναπληρώτρια την Αριάδνη Αγάτσα, Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και του Κληροδοτήματος, β) Δημήτρη Σκλαβενίτη, Διδάκτορα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Λιάκο, Καθηγητή της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Πολιτική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, γ) Κωνσταντίνο Πάντζιο του Μιλτιάδη, δημοσιογράφο – οικονομολόγο, για τις Γενικές Αρχές της Σύγχρονης Οικονομίας, με αναπληρωτή τον Νίκο Ιωάννη Σαρανταένα, δημοσιογράφο, και δ) Χριστίνα Αλεβίζου, Καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας του Λυκείου του Αρσακείου Ψυχικού, για την Αγγλική γλώσσα, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Αντωνίου, Καθηγήτρια επίσης της Αγγλικής Φιλολογίας του Λυκείου του Αρσακείου Ψυχικού,  Γραμματέα δε της Επιτροπής την Αριάδνη Δημητρίου Ζάχου, με αναπληρώτρια την Μαρία Αντωνίου Γρίβα, υπαλλήλους της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ «EUROBANK» ΤΟΥ Α/Κ «ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ»  

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την ανάληψη και μεταφορά στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΗΕΑ στην «Eurobank», ποσού 158.046,71 € από την προθεσμιακή κατάθεση (αρχικού ποσού 700.058,87 λήξης 7-8-2020), που τηρεί η ΕΣΗΕΑ – Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου στη τράπεζα «Eurobank» και το υπόλοιπο να συνεχίσει να τοκίζεται στην κατάθεση προθεσμίας έως την ημερομηνία λήξης της.

Το ποσό των 158.046,71 € προκύπτει από πληρωμές που έχει κάνει η ΕΣΗΕΑ για λογαριασμό του Α/Κ Γεράσιμου Λύχνου, οι οποίες αναλύονται, ως εξής:

ΕΤΟΣ 2019
1 Δόσεις ΕΝΦΙΑ 2019 (1.644,65χ3) 4.933,95
2 Δόσεις ΕΝΦΙΑ 2014-18 (2) 7.511,97
3 Αμοιβή προσωπικού έτους 2019 33.500,00 45.945,92
ΕΤΟΣ 2020
1 Δόσεις ΕΝΦΙΑ 2014-18 (3) 11.465,67
2 Αμοιβή προσωπικού 1ου-6ου 2020 21.167,00 32.632,67
Έξοδα κατεδάφισης αυθαίρετης
πισίνας στο οικόπεδο της Νέας
Ερυθραίας με τα οποία έχει επιβα-
ρυνθεί η ΕΣΗΕΑ τα έτη 2007-2008 69.468,12
Για έξοδα Λύχνου 2020(ΕΝΦΙΑ κ.λπ) 10.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΌ  
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ EUROBANK 158.046,71

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ 

Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Να τροποποιηθεί το σημείο -Γ- της απόφασης με θέμα: Συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος του κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης) του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ της υπ’ αρ. 36/26-5-20  «*(Γ) Παράλληλα, θα διενεργηθεί Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Μηχανολόγου Μηχανικού, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών», ως έξης:

“Να προχωρήσει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μηχανολόγου Μηχανικού ως τεχνικού συμβούλου για το συγκεκριμένο έργο, ο οποίος  θα μετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών”.

 • Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει με συνυπολογισμό της οικονομικής πρότασης, της εμπειρίας του ενδιαφερομένου σε ανάλογα έργα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

Το Δ.Σ., μετά τη συζήτηση που ακολούθησε εγκρίνει κατά πλειοψηφία το παρακάτω σχέδιο της ανακοίνωσης:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την έκπληξή του για την κλήση της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου, ως ύποπτης, από την Ειδική Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής.

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την συμπαράστασή της στη Γιάννα Παπαδάκου, μέλος της Ενώσεως, και τονίζει ότι δεν μπορεί να εγκαλείται το ρεπορτάζ και η ερευνητική δημοσιογραφία, που αποτελούν συστατικά στοιχεία της ελευθερίας της Ενημέρωσης».

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4690/2020

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Απόστολου Τσαλαπάτη (*επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο) σχετικά με τις εργασιακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Νόμο 4690/2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 30-5-2020, αποφασίζει ομόφωνα να ζητηθεί ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Μεικτού για το αν υπάρχουν εργασιακές μεταβολές, προκειμένου να υπάρξει συνολική αποτίμηση της κατάστασης για κάθε Μέσο και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σε επόμενη συνεδρίαση.