image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 53

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ

Το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Ταμία κ. Μ. Διόγου, αποφασίζει την κατ’ εξαίρεση χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε πέντε μέλη της Ενώσεως, τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της συνεδρίασης υπ’ αρ. 53/10-11-20.

 

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ  

Το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Ταμία κ. Μ. Διόγου, αποφασίζει:

Α) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Να καταγγελθεί η σύμβαση της εργαζόμενης στην ΕΣΗΕΑ κ. …, λόγω συνταξιοδότησής της.
 • Να της καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωσή της σε δύο δόσεις σε διάστημα δύο μηνών (στο 100% – σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ.143/22-4-2005) ύψους….
 • Τελευταία ημέρα εργασίας της εργαζόμενης θα είναι η Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

 

Β) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ  

 • Να καταγγείλει τις συμβάσεις των εργαζόμενων στην ΕΣΗΕΑ κ. … και κ. … οι οποίοι αυτοβούλως εξέφρασαν την επιθυμία να αποχωρήσουν από την εργασία τους.
 • Να καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση στον εργαζόμενο … σε δύο δόσεις σε διάστημα δύο μηνών ύψους …, με δική του έγγραφη δήλωση ότι δεν θα στραφεί κατά του κύρους της καταγγελίας. Το συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση του εργαζόμενου να του καταβληθούν επιπλέον δώδεκα (12) μισθοί συνολικού ύψους ….
 • Να καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση στον εργαζόμενο …. σε δύο δόσεις, σε διάστημα δύο μηνών ύψους …., με δική του έγγραφη δήλωση ότι δεν θα στραφεί κατά του κύρους της καταγγελίας. Το συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση του εργαζόμενου να του καταβληθούν επιπλέον δώδεκα (12) μισθοί. Μετά την επιδοτούμενη ανεργία του εργαζομένου, το συμβούλιο αποφασίζει να καλύψει και το κόστος της αυτασφάλισης για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Βάσει του μισθού της αποζημίωσής του και του ποσού που προκύπτει για τη διετή αυτασφάλισή του, το ποσό ανέρχεται στις ….

 Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

 

Γ) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ»  

 • Μετακίνηση των εργαζομένων κ.κ. … και … για την ενίσχυση του τμήματος Συνδρομών.
 • Για τον εργαζόμενο κ. …. το συμβούλιο αποφασίζει να προβεί σε τροποποίηση της σύμβασής του από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Οι κ.κ. … και … θα αμείβονται με τη ΣΣΕ ΕΠΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ (2η κλίμακα), όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Ενώσεως.

 

Δ) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση της κ. … λόγω συνταξιοδότησης, η οποία εργάζονταν στο τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, το συμβούλιο αποφασίζει να καλυφθεί η εν λόγω θέση από την εργαζόμενη κ. …

 

Ε) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   

Να δημιουργηθεί τμήμα συντάξεων με στόχο να ενημερώνει τους υποψηφίους συνταξιούχους μέλη της ΕΣΗΕΑ και να τους βοηθά στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στο τμήμα αυτό θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων τους,  οι κ.κ.:

Α) …, νομική σύμβουλος και

Β) …, προϊσταμένη του λογιστηρίου.

 

Ζ) ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ

 • Το θυρωρείο δεν θα λειτουργεί στο εξής τη νύχτα και το Σαββατοκύριακο.
 • Το θυρωρείο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 22.00 με δύο επτάωρες βάρδιες.
 • Στις περιπτώσεις όπου παρίσταται ανάγκη λειτουργίας του θυρωρείου μετά τις 10μ.μ. ή και τα Σαββατοκύριακα, θα καλύπτεται από τους εργαζόμενους και θα αμείβεται ως υπερεργασία.

Η απόφαση για τα σημεία  των σημείων Γ, Δ, Ε και Ζ ελήφθη κατά πλειοψηφία.

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το Δ.Σ., με αφορμή το σχέδιο του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης αποφασίζει:

Α) Να σταλεί επιστολή, κοινή με την ΕΣΠΗΤ, στον Υπουργό Επικρατείας με κοινοποίηση αυτής στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρει (ομόφωνο):

 • Τη θέση της ΕΣΗΕΑ ότι απορρίπτει την κυβερνητική εποπτεία στα Δημόσια ΜΜΕ και την εποπτεία των Δημοσιογραφικών Ενώσεων:
 • Θα τονίζεται ότι τα παραπάνω συνεπάγονται με υποβάθμιση της δημοσιογραφικής λειτουργίας και
 • Θα αναφέρονται τα εργασιακά θέματα που προκύπτουν για τη ΓΓΕ-Ε.

Β) Θα ζητείται το κείμενο της γνωμοδότησης του ΣτΕ  και συνάντηση για να συζητηθεί το θέμα (ομόφωνο).

Γ) Η επιστολή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ (κατά πλειοψηφία).

Δ) Το σχέδιο της επιστολής θα αποφασιστεί δια περιφοράς (ομόφωνο).

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ “ALPHA BANK” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ A) ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ B) ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ Γ) ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η Πρόεδρος και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου κ.κ. Μαρία Αντωνιάδου και Μάκης Διόγος ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ό,τι μοναδική υποψήφια για τις πέντε (5) υποτροφίες, για τις οποίες είχε γίνει η προκήρυξη, βάσει του άρθρου 56 του ν.4182/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ήταν η  κ. ….

Στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, η Εξεταστική Επιτροπή διενήργησε το διαγωνισμό με την προφορική και γραπτή εξέταση της υποψήφιας υποτρόφου στα θέματα της εξεταστέας ύλης.

Με βάση τη βαθμολογία της, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η καταβολή της υποτροφίας στην κυρία …, ποσού εννιακοσίων (900) ευρώ μηνιαίως και για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, καθώς και των εξόδων μετάβασης και επιστροφής της στο εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποδέχεται να καταβληθεί σε καθένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής καθώς και στη Γραμματέα, το ποσόν των πεντακοσίων (500) ευρώ.